Sök
cart icon

Kvalitet

Vad är ISO?

iso ELVOXISO är ett globalt nätverk där man arbetar med att ta fram standards på en mängd olika områden. Svenska företag och organisationer deltar i detta arbete genom medlemskap i SIS, Swedish Standards Institute, som är centrum för standardiseringsarbetet i Sverige. Tillkomsten av nya internationella standards bidrar till exempelvis ökad säkerhet, minskade kostnader eller förenklade tillverkningsprocesser. Kort sagt utgör de därmed ett led i att skapa en bättre tillvaro för många. Över 6000 standards som gäller internationellt har tagits fram av SIS och dess samarbetspartners CEN (Europa) och ISO (globalt) under de senaste fem åren. Arbetet inom SIS ger svenska (och andra) företag möjlighet att inte bara få del av viktig information, utan att också vara med och påverka den miljö och de marknader där de är verksamma.

Om ledningssystem för kvalitet samt ISO 9000/9001

iso ELVOXKvalitet är ett nyckelord för företag och organistationer som vill förbli konkurrenskraftiga på en global marknad. Arbete med kvalitetsfrågor i en verksamhet utgår från en insikt om att alla aktiviteter inom en organisation påverkar slutresultatet, dvs produkten (i form av en vara eller tjänst) och dess kvalitet. Således har allt fler företag insett betydelsen av att ha ett ledningssystem för kvalitet, för att kunna arbeta med den viktiga kvalitetsstyrningen på ett konstruktivt sätt. Att ha ett ledningssystem för kvalitet innebär att företaget har en uppbyggd struktur, från ledningsnivå och nedåt i organistaionen, för hur man valt att arbeta med kvalitetsfrågor. Detta innebär bl a att det finns fasta rutiner för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa rutiner dokumenteras i någon typ av manual för kvalitetsarbetet. Att systemet fungerar över tid säkerställs genom intern uppföljning.

Ett ledningssystem för kvalitet kan se ut på olika sätt. Ett företag kan välja att skapa sin egen struktur för att arbeta med kvalitetsfrågor eller välja att följa en standard vid utvecklingen av sitt kvalitetsledningssystem. Det kan vara fördelaktigt ur effektivitets- och konkurrenssynpunkt att följa en standard. ISO 9000/9001 (9000= principer och terminologi, 9001= krav) är en sådan internationell standard som gäller kvalitet och kvalitetsledningssystem. Såväl varor som tjänster kan ISO-certifieras. Kvalitetsarbete enligt ISO 9000/9001 godkänns och följs upp med jämna mellanrum av en fristående, ackrediterad organisation. ISO 9001-certifieringen innebär ett förhållningssätt inom en organisation att ständigt arbeta med förbättringar av t ex produktionsprocesser, administration och kundrelationer - allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov.

Skylink och kvalitet

iso ELVOXVi på Skylink har som mål att kunna erbjuda våra kunder produkter av bästa kvalitet, med tillhörande god kunskap och utmärkt service. Vi har därför valt att arbeta med kända varumärken och flertalet av våra främsta leverantörer är certifierade enligt ISO 9001.

Skylink har för en kort tid sedan inlett ett mer omfattande kvalitetsarbete, med syfte att så småningom även vi uppnå ISO-certifiering. Än så länge är vi fortfarande i inledningsskedet av detta arbete, vilket innebär kartläggning av arbetsflöden och interna processer i verksamheten samt därefter formulering av mål och strategier för kvalitetsutveckling. Ann Längnäs har utsetts till kvalitetsansvarig på Skylink AB. Mer information kommer att finnas på denna sida allteftersom arbetet med kvalitetsfrågor fortskrider.Postadress:
Skylink AB
Box 179
431 22 Mölndal

Besöksadress:
Skylink AB
Kråketorpsgatan 24
431 53 Mölndal

Telefon växel: 031-776 89 90
E-post: info@skylink.se